Marconistraat 33, Barneveld
telefoon

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot dagbladen, weekbladen, tijdschriften en digitale platformen die worden uitgegeven door  BDUlokalemedia B.V. en BDUvakmedia B.V., Marconistraat 33 te 3771 AM Barneveld, Kamer van Koophandel nummer: 09089610, BTW-nummer NL 804340985B01 en Kamer van Koophandel nummer: KvK-nummer 09053073, BTW-nummer NL 006445810B02, hierna ook te noemen “BDUmedia” en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenproducten door BDUmedia.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door BDUmedia, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 BDUmedia garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 BDUmedia is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 De krant bestaat uit een ongespecificeerde omvang per verschijningsdag. BDUmedia is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) en verschijningen van de krant om hem moverende redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van BDUmedia.

1.8 Deze leveringsvoorwaarden van BDUmedia zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Koninklijke BDU uitgevers B.V. Klantenservice Postbus 67 3770 AB BARNEVELD 0342-494882, lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Via www.bdumedia.nl/leveringsvoorwaarden of op aanvraag per mail via abonnementen@bdu.nl.

Artikel 2

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee gedurende de afgelopen periode geen abonnement heeft gehad. In geval van een krantenuitgave betreft deze periode 3 jaar, bij een tijdschrift een half jaar en in geval van een abonnement op een digitale uitgave is deze periode 1 jaar. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of het welkomstgeschenk.

2.3 Indien bij het abonnement een welkomstgeschenk is inbegrepen zal het welkomstgeschenk ten minste 8 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Heeft u vragen of opmerkingen over de levering dan kunt u zich richten tot service@bdu.nl of bel 0342-494882, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-16.00 uur.

2.4 BDUmedia is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

2.5 Voor abonnementsvormen waarbij er sprake is van levering middels lokale berzorgdiensten, zijn de gecommuniceerde abonnementstarieven uitsluitend  van toepassing wanneer het afleveradres zich binnen het verspreidingsgebied van de abonneetitel bevindt.

Artikel 3

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn BDUmedia over deze opzegging moet berichten. In geval van een digitale uitgave dient 1 kalendermaand voor ingang van de eerstvolgende abonnementsperiode gehanteerd te worden. Het berichten aan BDUmedia kan telefonisch via 0342-494882, schriftelijk of via e-mail.

3.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan telefonisch via 0342-494882 en schriftelijk of via e-mail.

3.3 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van BDUmedia worden opgevraagd via post, telefoon of e-mail. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift, krant of in de footer van de digitale uitgave waarop een abonnement is genomen.

3.4 Zakelijke abonnementen dienen de abonnementsperiode te volmaken.

Artikel 4

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, CreditCard of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode laten wijzigen in de voor betreffende uitgave geldende betaalwijzen. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van de krant, het tijdschrift of digitale uitgave en worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de “abonnerenpagina”van de krant, tijdschrift of digitale uitgave.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is BDUmedia gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Uitzondering op deze regel zijn “actie abonnementen” met een welkomstgeschenk. De nieuwprijs van het welkomstgeschenk wordt dan verrekend met het terug te betalen bedrag.

4.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 BDUmedia behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende product gepubliceerd.

Artikel 5

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van BDUmedia vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift
niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen via service@bdu.nl.
De bezorging van de kranten van BDUmedia vindt plaats via diverse verspreiders, te weten:
All-Inn Verspreidingen, Koppelstraat 36, 7391 AK Twello
Reli Groep B.V. Industriestraat 14, 3371 XD Hardinxveld-Giessendam
Verspreidingsburo Rhenen, Rijksstraatweg 20A, 3921 AJ Elst
Hak Distriservice, Hoofdweg 20, 7371 AH Loenen
Meewis Media Nijkerk, Ampérestraat 16, 3861 NC  Nijkerk
Papo Baarn, Sophialaan 10, 3743 SC  Baarn
5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen
 voor de kranten uiterlijk drie werkdagen en voor tijdschriften is dit 3 weken vóór de verhuisdatum te zijn
aangegeven telefonisch, per mail: service@bdu.nl. of per post.

Artikel 6

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

BDUmedia is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om 1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen BDUmedia en de abonnee 2) om een administratie bij te houden van alle abonnees 3) om relevante aanbiedingen te doen van BDUmedia. BDUmedia respecteert de privacy van haar abonnees. BDUmedia heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1433534. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van BDUmedia.

Artikel 7

7. Klachten

7.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan BDUmedia. BDUmedia zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

7.2 Aansprakelijkheid BDUmedia is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan BDUmedia is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van BDUmedia komt. BDUmedia is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door BDUmedia geleverd product, tenzij BDUmedia aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in product 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. BDUmedia is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van BDUmedia gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van BDUmedia, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van BDUmedia, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van BDUmedia. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van BDUmedia. BDUmedia is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het product is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan BDUmedia is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal BDUmedia de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan BDUmedia is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Artikel 8

8. Overige bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

Artikel 9

9. Inloggen Premium Content

Bij een abonnement op Premium Content kunt u zich aanmelden met uw mailadres + zelfgekozen wachtwoord. Na betaling via iDeal wordt uw account gevalideerd en kunt u het nieuws lezen. Uw account is geldig voor maximaal 5 devices.